"Pan niech będzie zawsze z wami i niech sprawi, abyście i wy byli zawsze z Nim. Amen"

Święta Klara i Jej klasztory

Towarzystwo Przyjaciół św. Klary z Asyżu

Towarzystwo św. Klary zwane dalej „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną. Jego nazwa jest prawnie zastrzeżona. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą władz w Międzyrzeczu. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

Celem Stowarzyszenia jest:

 • Upowszechnianie wiedzy o św. Klarze i polskich klaryskach.
 • Popularyzacja myśli i charyzmatu św. Klary.
 • Pielęgnowanie duchowości św. Klary, Jej tradycji.
 • Szerzenie kultu Najświętszego Sakramentu i Ewangelii.
 • Troska o czystość moralną w mediach zgodnie z duchem św. Klary - Patronki telewizji.
 • Udzielanie pomocy duchowej załamanym i zagubionym.
 • Twórcza i owocna współpraca z Klaryskami Misjonarkami.
 • Organizowanie życia koleżeńskiego wśród członków Stowarzyszenia.
 • Towarzystwo może prowadzić działalność charytatywną.
 • Stowarzyszenie może tworzyć oddziały, filie i koła.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • Popularyzację wiedzy o św. Klarze, Klaryskach oraz o historii Klasztorów klariańskich w Polsce, między innymi przez działalność Wydawniczą.
 • Współudział w inicjowaniu i koordynacji badań nad dziejami Zakonu św. Klary w Polsce.
 • Organizowanie wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów,
 • seminariów.
 • Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.
 • Popieranie i rozwijanie działań popularyzujących postacie i dziedzictwo kulturowe św. Klary i bł. Jolanty.
 • Kultywowanie tradycji klariańskiej rozpoczętej w XIII w. działaniami Księżnej kalisko – gnieźnieńskiej Jolanty Arpad.
 • Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.
 • Pomoc społeczna polegająca na niesieniu pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej, bez zakwaterowania.
Opracowano na podstawie "Statut Towarzystwa Przyjaciół św. Klary z Asyżu"
* * *

Działalność charytatywna Towarzystwa (informacje z prasy)

* * *

Referat wolontariuszki

Copyright © 2021